ครูที่ปรึกษาระดับ ม. 4

นางสาวศรีนวล วงษาพันธ์
ครู คศ.3
ครูที่ปรึกษาชั้น ม.4/1

นางสาวอุไรวรรณ ชื่นอารมย์
ครู คศ.2
ครูที่ปรึกษาชั้น ม.4/1

นางสาวสุนิสา คงเพชรศักดิ์
ครูผู้ช่วย
ครูที่ปรึกษาชั้น ม.4/2

นางสาววิมลรัตน์ สุริวัน
ครูผู้ช่วย
ครูที่ปรึกษาชั้น ม.4/2

นายวัชระ พรมชาติ
ครู. คศ.1
ครูที่ปรึกษาชั้น ม.4/3

นางสาวจุฑาภรณ์ เจนเจตวิต
ครูผู้ช่วย
ครูที่ปรึกษาชั้น ม.4/3