ครูที่ปรึกษาระดับ ม. 3

นางสาวสมฤทัย ฤทธิ์โพธิ์
ครู. คศ.1
ครูที่ปรึกษาชั้น ม.3/1

นางสาวภาราดา ปัญญา
ครู. คศ.1
ครูที่ปรึกษาชั้น ม.3/1

นายสุทธิพงษ์ รักสัตย์
ครูผู้ช่วย
ครูที่ปรึกษาชั้น ม.3/2

นางสาวกนกพร คำลือไชย
ครู (อัตราจ้าง)
ครูที่ปรึกษาชั้น ม.3/2

นางปรานี ชาญชัย
ครู คศ.2
ครูที่ปรึกษาชั้น ม.3/3

นายอโนชา จิ๋วจู
ครู. คศ.1
ครูที่ปรึกษาชั้น ม.3/3