ครูที่ปรึกษาระดับ ม. 2

นายชุมพล อินทร์ก่ำ
ครูผู้ช่วย
ครูที่ปรึกษาชั้น ม.2/1

นายสมบูรณ์ แซ่ย่าง
ครู. คศ.1
ครูที่ปรึกษาชั้น ม.2/2

นายปฐมรัฐ ศรีตะลา
ครูผู้ช่วย
ครูที่ปรึกษาชั้น ม.2/2

นายจิรายุฐกานต์ บุญคำ
ครูผู้ช่วย
ครูที่ปรึกษาชั้น ม.2/3

นางสาวจิตรา ศรีอรุณ
ครูพี่เลี้ยง
ครูที่ปรึกษาชั้น ม.2/3