ครูที่ปรึกษาระดับ ม. 1

นางสาวสินีนารถ แปรงนารถ
ครูผู้ช่วย
ครูที่ปรึกษาชั้น ม.1/1

นางสาวสุธานันท์ ทองคำดี
บรรณารักษ์
ครูที่ปรึกษาชั้น ม.1/1

นายเรืองเดช สุทธิวิลัย
ครู คศ.3
ครูที่ปรึกษาชั้น ม.1/2

นายสมยศ กิตติธนาภิวัฒน์
ครูผู้ช่วย
ครูที่ปรึกษาชั้น ม.1/2

นายบัณฑิต ช่อพฤกษา
ครู. คศ.1
ครูที่ปรึกษาชั้น ม.1/3

นางสาวมัญชรี สุโพนอก
ครู (อัตราจ้าง)
ครูที่ปรึกษาชั้น ม.1/3