บุคลากรอื่น ๆ

นางสาวจิตรา ศรีอรุณ
ครูพี่เลี้ยง

นางสาวสุธานันท์ ทองคำดี
บรรณารักษ์

นายธวัชชัย คำโหมด
ครูธุรการ