กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายเรืองเดช สุทธิวิลัย
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

นางสาวจุฑาภรณ์ เจนเจตวิต
ครูผู้ช่วย