กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ

นายชัยภัทร แย้มครวญ
ครู. คศ.1 คอมพิวเตอร์
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

นายอโนชา จิ๋วจู
ครู. คศ.1
คอมพิวเตอร์

นายปฐมรัฐ ศรีตะลา
ครูผู้ช่วย
อุตสาหกรรมศิลป์

นายชุมพล อินทร์ก่ำ
ครูผู้ช่วย
เกษตรกรรม